Dore intambwe 5 z’ingenzi zizana impinduka mu rugo rwari rugiye gusenyuka

Guhinduka ntibifata ijoro rimwe cyangwa umunsi umwe kandi ntiwavuga ko gukosa bitabaho. Guhinduka burundu bigora buri wese kandi ntibyoroshye ko wahinduka ako kanya, ariko hari ibyo Bibiliya igushishikariza cyangwa se iguhuguraho kugirango ubashe kugira urugo rwiza.

Ibi bikurikira ni intambwe eshanu zishobora kugufasha kumenya uko wakwitwara mu gihe waguye mu ikosa rishobora gusenya umubano wawe n’uwo mwashakanye.

1. Imbaraga zawe n’umwanya wawe

Imbaraga n’umwanya wawe ni bimwe muri byinshi ukenera gutanga kugira ngo impinduka igaragare mu rushako rwawe n’uwo mwashankanye.

Kimwe mu bintu bidindiza kwiyunga kw’bashakanye nuko umuntu ashaka impinduka ariko ugasanga ntashaka gukora ibyo asabwa ngo agere kuri iyo mpinduka.

Aha ni ho usanga ushaka guhinduka nyamara kubera ko udatanga umwanya wawe n’imbaraga zawe ku cyo ushaka guhindura bikakugora kubona impinduka cyangwa wowe kuba wahinduka.

2. Kwemera ikosa

Nkuko wagiye ubibona, nta muntu ushobora guhinduka mu gihe cy’umunsi umwe, ariko iyo ukomeje gusubiramo amakosa inshuro nyinshi kuri iyi nshuro bizagusaba gukora ikintu gitandukanye n’ibyahise. “Kwemera ikosa.”

Iki gihe ntuba ukibeshya cyangwa ngo ugire ibyo uhisha umugore /umugabo wawe, ntabwo uba ukitotombera mugenzi wawe ku makosa agushinja gukora, ahubwo uravuga uti koko ndabyemera nkora ibi n’ibi, akabyatura !

Guhora witoza kwemera ikosa ni ikimenyetso cyo guca bugufi. Bigufasha gushyira mu bikorwa imyitarire n’imikorere mishya uba ushaka gukoreramo. (Muiri Matayo 3:8 havuga ngo “nuko mwere imbuto zikwiriye abihannye”. Kwemera ikosa cyangwa icyaha bigufasha kumva uburemere bw’ibyo wakoze ukumva utazongera gukora ikosa cyangwa icyaha ukundi.

3. Gusaba imbabazi

Nta gisebo kirimo kubwira uwo mwashakanye uti : “nakosheje mbabarira”. Ariko igitangaje nuko usanga abantu iyo bakosheje aho gusaba imbabazi barangwa no kwihagararaho no kunangira imitima bakanga gusaba imbabazi.

Impinduka iteka izaza igihe uzicara ugashishoza ukabona ko koko ukwiriye guhinduka ndetse ukanafata inshingano ku giti cyawe zo kureka imitekerereze mibi yangiza wari ufite, ukarekera aho guhora unenga cyangwa ushinja abandi, ukarekera aho kwitotomba kabone nubwo baba bagushotoye.

4. Kugisha inama abandi

Imana ntiyaremye umuntu ngo abeho wenyine ku giti cye. Yamushyiriyeho umuryango mugari kugira ngo umufashe kwiga, gukura, kubaho.

Umuryango wa mbere Imana yashyizeho yawuhaye amabwiriza : “Gukundana, gushyigikirana, kugirana inama kugira ngo umuryango utere imbere. Iyo wihannye by’ukuri ukenera abantu bakuba hafi bakakugira inama kuby’imyitarire yawe n’imyumvire yawe, ukenera abakubwira uko ukwiye kwitwara no gutekereza kugira ngo ugaragaze impinduka nziza.

Ni byiza ko ugira abantu bagufasha kureba no kumenya ko wahindutse koko. Ushobora kugisha inama uwo mwashakanye, umushumba (pasiteri), umuturanyi, umubyeyi wawe, inshuti,…. ibi bizagufasha kumenya uko uhagaze mu rugendo rwo guhinduka.

5. Gutekereza ku ngaruka z’amakosa yawe

Imana yaguhaye umudendezo wo guhitamo, ushobora guhitamo ikiza cyangwa ikibi, gukunda cyangwa kwanga, guhinduka cyangwa kudahinduka. Ibi byose uhitamo icyo ushaka ariko byose biba bifite ingaruka zishobora kuba nziza cyangwa mbi.

Kimwe mu bigaragaza ko wakuze nuko ubasha kureba no gutekereza ku ngaruka ziri imbere ku byo wahisemo byaba ingaruka nziza cyangwa ingaruka mbi.

Ibi bizagufasha guhinduka kuko nubona ko ingaruka z’ibyo urimo gukora ari mbi, uzatangira kureba uko wakirinda izo ngaruka, kandi nta kundi kuzirinda uretse kureka gukora icyatuma zikugeraho.

Tanga igitekerezo